Regulamin


REGULAMIN SPRZEDA
ŻY W F.H.U. „JASMET” Janusz Sikora (zwane dalej „RS”)

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy:

F.H.U. „JASMET” Janusz Sikora.

z siedzibą i adresem w Libiążu , ul. Grzybowa 7 a osobami fizycznymi dokonującymi zakupu towarów od firmy JASMET w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą („Klient”).

§ 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Oferta zakupu może być złożona w formie zamówienia złożonego na piśmie, za pośrednictwem faksu lub za pomocą strony internetowej JASMET oraz w formie dorozumianej poprzez dokonanie wyboru określonego towaru bezpośrednio w sklepie JASMET i złożenia oświadczenia pracownikowi sklepu.

 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.jasmet.pl kierowane przez JASMET do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.

 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez JASMET lub z chwilą przystąpienia przez JASMET do realizacji oferty zakupu złożonej przez Klienta. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści RS. Poprzez złożenie oferty zakupu, Klient wyraża zgodę na włączenie RS do umowy. Postanowienie RS nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.


§ 2.  Jak zamawiać


UWAGA! Zamawianie ze strony internetowej możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

W celu  zlozenia zamówienia w naszym sklepie internetowym, musisz odnaleźć interesujący Cię produkt. W tym celu skorzystaj z formularza wyszukiwania..
Jesli produkt znajduje się w naszej kartotece i jest dostępny na stanie możesz dodać go do koszyka zamówienia. W ten sposób do zamówienia możesz dodać wiele pozycji.
Po kompletacji asortymentu należy  wcisnąć przycisk " zapisz " 
W przypadku jakichkolwiek kłopotów lub niejasnosci prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z obsługą sklepu (tel. +48 326274363, e-mail: sklep@jasmet.pl). 

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. 1. Zamówienia towarów w e-sklepie www.jasmet.plmożna dokonywać przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia na towar dostępny w magazynie złożone do godziny 11.00 są realizowane tego samego dnia roboczego. Przesyłki nadane w piątek , dostarczane są do klientów w poniedziałek.


  a) jeżeli wartość zamówienia przekracza 500,00 zł netto – koszty dostawy pokrywa JASMET

  b) jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 500,00 zł netto – koszty dostawy pokrywa Kupujący

  Przesyłki wysyłamy firmą kurierską „ SIÓDEMKA „ . Koszt wysłania jednej paczki do 31,5 kg wynosi 16 PLN netto, za wyjątkiem elementów dłuższych niż 1,2 m. lub części cięższych niż 31,5 kg wtedy obowiązuje cennik spedytora.

  Koszt pobrania 4zł netto

  Możliwy jest odbiór towaru osobisty. 2. JASMET nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane siłą wyższą i okolicznościami niezależnymi od JASMET, w szczególności w wypadku: strajku, przeszkód w transporcie, opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień w firmie JASMET, u poddostawców lub producentów.

 3. Jeżeli w wykonaniu zamówienia, JASMET będzie musiało sprowadzać towary z innego miasta lub z zagranicy, co może spowodować powstanie dodatkowych kosztów dostawy towarów, JASMET poinformuje Klienta o takiej konieczności.


§ 4. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW


 1. Jeżeli w potwierdzonym zamówieniu nie określono miejsca dostarczenia towaru, JASMET przed ustalonym terminem odbioru wskaże Klientowi miejsce. W przypadku, gdy żadna ze Stron nie wskaże miejsca odbioru towaru, wydanie nastąpi z magazynu JASMET mieszczącym się w Libiążu, przy ul. Grzybowej 7.

 2. Domniemywa się, iż osoba odbierająca towar w imieniu Klienta posiada upoważnienie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego towar zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.
 3. W przypadku utraty lub ubytku towaru w okresie od chwili wydania towaru z magazynu JASMET i przekazania go przewoźnikowi do chwili dostarczenia go Klientowi JASMET dołoży starań, aby dokonać cesji uprawnień przysługujących mu wobec przewoźnika w celu umożliwienia Klientowi dochodzenia roszczeń od przewoźnika.


§ 5. ZAWIADOMIENIE O WADACH


 1. W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem ilościowym. Odbiór towaru bez zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe dostarczenie przez JASMET. W razie wątpliwości przyjmuje się, że odbiór faktury jest równoznaczny z odbiorem ilościowym towaru bez zastrzeżeń. Po dokonaniu odbioru towaru bez zastrzeżeń Klienta, reklamacje co do ilości towaru nie będą uwzględniane.

 2. Klient jest obowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania, w tym do sprawdzenia czy towar posiada wszelkie cechy zgodne z zamówieniem, czy jest kompletny, czy posiada wszelkie części składowe oraz dokumentację.

 3. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad jakościowych towaru winny być przekazywane JASMET w formie pisemnej pod rygorem nieważności w chwili odbioru towaru, a w wypadku gdy sprawdzenie towaru pod względem jakościowym w chwili odbioru nie jest możliwe - najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia odbioru towaru.
                                 
 4.                                              § 6. WARUNKI PŁATNOŚCI


 1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta lub potwierdzenie zamówienia.

 2. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do JASMET. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do JASMET na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą JASMET udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

 3. JASMET zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie ceny od dnia wymagalności należności.


§ 7. ZASTRZEŻENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI


 1. Dostarczone Klientowi towary pozostają własnością JASMET do chwili zaspokojenia przez Klienta wszelkich roszczeń JASMET związanych ze sprzedażą towarów. Towary te nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.

 2. Własność towarów przechodzi na Klienta po zaspokojeniu wszelkich roszczeń JASMET wynikających z zapłaty ceny lub pozostających w związku z umową. Jeśli Klient posiada jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec JASMET, towary pozostają własnością JASMET do czasu ich regulacji przez Klienta.


§ 8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ


 1. JASMET nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi towarami. Ewentualna odpowiedzialność JASMET ograniczona jest do wartości nabytego przez Klienta towaru. Klient obowiązany jest wykazać, że towar zakupił w JASMET. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom art. art. 4491 do art. 44911 kodeksu cywilnego.

 2. Towar winien być używany i konserwowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami eksploatacji oraz wskazówkami JASMET i producenta towaru. W razie wątpliwości JASMET udziela informacji o sposobie używania towarów.


§ 9. ZWROT TOWARU

 1. F.H.U. JASMET. gwarantuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie do 14 dni roboczych od daty sprzedaży. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane, nie noszące śladów użytkowania, montażu, nieuszkodzone, kompletne, wraz z oryginalnym opakowaniem. UWAGA! Nie ma możliwości zwrotu towaru który był sprowadzony na specjalne zamówienie.


  Reklamowany towar należy starannie zapakować, przesłać w kartonie, w którym został zakupiony. Towar należy dostarczyć na własny koszt. UWAGA! Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych na nasz koszt lub za pobraniem. Po otrzymaniu zwrotu przesyłana jest faktura korekta z prośbą o odesłanie podpisanej kopii. Zwrot należności dokonywany jest po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korekty. 


§ 10. WYŁĄCZENIE STOSOWANIA POSTANOWIEŃ RS


 1. Postanowienia § 1 ust. 2, § 2 ust. 3, § 3 ust. 1, § 5 ust. 1, 3 i 4, § 6 ust. 1, § 11 ust. 4 RS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez JASMET z Klientem, który nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 2. Postanowienia § 9 RS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez JASMET z Klientami, którzy są przedsiębiorcami.§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień RS okaże się całkowicie lub częściowo nieważny lub bezskuteczny, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i warunków umowy.

 2. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.

 3. JASMET ma prawo zmiany RS poprzez w szczególności wprowadzenie dodatkowych warunków sprzedaży dla niektórych towarów wynikające z wymagań narzucanych przez producentów tych towarów. JASMET poinformuje Klienta o zmianie RS. W terminie 30 dni od zmiany OWS, Klient ma prawo przedstawić JASMET w formie pisemnej pod rygorem nieważności brak zgody na zmianę OWS. W przypadku niezgłoszenia braku zgody w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, iż Klient zmianę zaakceptował. Brak zgody Klienta na zmianę RS stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez JASMET.

 4. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy RS lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez SĄD REJONOWY w CHRZANOWIE


  .

Jasmet Hurtownia Łożysk - simering, łożyska baryłkowe, łożyska kulkowe, łożyska przemysłowe, łożyska stożkowe

F.H.U. JASMET Janusz Sikora
ul. Grzybowa 7
32-590 Libiąż
tel/fax +48 32 627-43-63
kom +48 502 322 988
jasmet@o2.pl
Copyright © F.H.U. JASMET 2013 - 2018
Wykonanie: Agencja Interaktywna RM-Bi
Sklep internetowy KADMOshop